•  537
    تسریع در روند انتخاب موضوع پروژه (گروه حسابداری)
    تسریع در روند انتخاب موضوع پروژه (گروه حسابداری)

    کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان درس پروژه را انتخاب نموده اند سریعا پس از هماهنگی و اخذ تاییدیه استاد راهنما فرم مربوط به انتخاب موضوع پروژه را به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.