•  747
    حد مجاز غیبت دانشجویان
    معاونت آموزشی مرکز سرعین: قابل توجه دانشجویان محترم

    غیبت بیش از سه شانزدهم ترم موجب حذف درس از طرف آموزش خواهد شد. لذا تاکید میشود طبق برنامه انتخاب واحد در کلاس های درس حضور یایبید.