•  718
    تسریع در تحویل فرم تایید موضوع پروژه
    تسریع در تحویل فرم تایید موضوع پروژه

    دانشجویانی که درس پروژه مالی را انتخاب واحد نموده اند، فرم تایید موضوع پروژه را جهت بررسی در کمیسیون هر چه سریعتر به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.