•  98
    تسریع در تحویل فرم تایید موضوع پروژه
    تسریع در تحویل فرم تایید موضوع پروژه

    دانشجویانی که درس پروژه مالی را انتخاب واحد نموده اند، فرم تایید موضوع پروژه را جهت بررسی در کمیسیون هر چه سریعتر به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.