•  108
    اطلاعیه امتحانات
    دانشجویان محترم جهت جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی در زمان امتحانات، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه آموزشیار، نسبت به تسویه بدهی خود و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.