•  1066
     1398/06/17 تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98
    برنامه‌ی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 از سوی معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین، برنامه‌ی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 این مرکزدانشگاهی اعلام شد.

    از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین برنامه ی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 99-98 اعلام شد.