تماس با دانشگاه

آدرس پستی: سرعین- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین

تلفن های ضروری

     

    04532221253-04533221257