تماس با دانشگاه

آدرس پستی: سرعین- میدان سبلان ,خیابان دانشگاه, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین     کدپستی 36113-56291

تلفن های ضروری

     

    04532221253-04533221257-فکس 04532220301